همایش ها

وبینار 1

پیش فرض تربیت خوب

وبینار 2

فرایند ارتباط در تربیت فرزند

وبینار 3

ارتباط با خود

وبینار 4

چهارچوب های مرجع

وبینار 5

مبنای تصمیم ها و قضاوت ها

وبینار 6

باورها و ارزش ها